นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี) จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการในการจัดส่งสินค้า
 • ลูกค้าต่างจังหวัด
  • กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางขนส่งที่บริษัทฯจะเป็นผู้กำหนด โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น 
  • กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ไอที กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
 • สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีคืนเงินจากการคืนสินค้า

หลังจากบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืน และตรวจสภาพสินค้าว่าอยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า  

สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วย

เงินสด (โอนเงิน/ Cash on Deliver) 

จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

สำหรับลูกค้าที่ชำระผ่านบัตร

บัตรเดบิต 

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-45 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

บัตรเครดิต

ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-15 วันทำการ (ยอดเงินจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

การยกเลิกคำสั่งซื้อ เปลี่ยนหรือคืนสินค้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนก call center
ที่เบอร์ 02 098 6555 หรือ 095 969 6697 อีเมล sales@likeoffice.co.th