ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขาย

 1. เงื่อนไขที่กำหนด

1.1 บริษัท ไลค์ ออฟฟิศ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด

ทะเบียนนิติบุคคลหมายเลข 0105563165590 บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่  1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 27023 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทำการภายใต้เว็บไซต์ www.likeoffice.co.th 

และ LIKE OFFICE Call Center 02 098 6555 , 095 969 6697

LINE: @LIKEOFFICE

Facebook: facebook.com/LikeofficeTH

1.2 เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดย บริษัท ไลค์ ออฟฟิศ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “LIKE OFFICE” หรือ “บริษัทฯ” ต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.4 บริษัทฯ จะขายสินค้าตามคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อที่บริษัทฯ ตกลงจะประกอบธุรกิจด้วย และบริษัทฯ จะไม่รับคำสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทที่ ดำเนินธุรกิจอุปกรณ์สำนักงาน หรือธุรกิจค้าส่ง หรือธุรกิจค้าปลีกอื่นใด

1.5 หากบริษัทฯ ทราบหรือได้รับแจ้งหรือสงสัยว่าผู้ซื้อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์สำนักงานหรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทฯ จะไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ และสามารถยกเลิกการดำเนินธุรกิจใดๆ ที่ได้ตกลงไว้กับผู้ซื้อ และสงวนสิทธิ์ไม่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

1.6 คำสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และบริษัทฯจะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่บริษัทฯ พึงจัดให้ได้ ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่บริษัทฯ จะตอบรับการสั่งซื้อนั้น

1.7 แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ถือว่าแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก เว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

1.8 ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.9 วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

 1. การสั่งสินค้า รายละเอียดสินค้า

2.1  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และผู้จำหน่าย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะทดแทนสินค้าอื่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2 บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดประเภทสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

( i)  สินค้าคงคลังประเภทเครื่องเขียน ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

( ii)  สินค้าที่มิได้เก็บไว้ในคลังสินค้า บริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในอันที่จะแบ่งประเภทสินค้า และเพื่ออำนวยความ สะดวกแก่ผู้ซื้อ 

2.3 สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

2.4 บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียนเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาของบริษัทฯ เท่านั้น

 1. ราคา และการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของบริษัทฯ นับว่า เป็นราคาขายที่บริษัทฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่บริษัทฯ พึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาดอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

3.2 ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ตามเงื่อนไขการชำระเงิน ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา

3.3 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.4 ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของบริษัทฯ   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้

(i)  ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค้างชำระจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค้างชำระ จนครบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ของการคำนวณดอกเบี้ย เศษของเดือน คิดเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยเริ่มคิดค่าดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังศาลมีคำตัดสิน

 1. การจัดส่งสินค้า

4.1 สำหรับผู้ซื้อที่ขึ้นทะเบียนลูกค้า และมีบัญชีกับบริษัท ไลค์ ออฟฟิศ แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด 

4.1.1 หากมิได้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมิได้ขัดต่อข้อตกลง และ เงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทฯ จะจัดส่ง สินค้าดังนี้

4.1.1.1 บริษัทฯ จะส่งสินค้าประเภทเครื่องเขียนที่มีอยู่ในคลังสินค้า จำหน่ายไปให้แก่ผู้ซื้อ (ในพื้นที่ที่บริษัทฯกำหนด*) ภายในเวลา 18.00 น. ในเวลาทำการถัดไปหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ บริษัทฯและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะกำหนดวันส่งสินค้าให้แตกต่างไปจากนี้ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

4.1.1.2 กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปมีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุ ข้างต้น ได้ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง ยกเว้นกรณีที่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว

4.1.1.3 หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.2 บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และบริษัทฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.3 การรับคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางโทรศัพท์ ไลน์ อีเมล์ และเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาของวันทำการของบริษัทฯ ก่อนเวลา 12.00 น.  หากบริษัทฯได้รับใบสั่งซื้อหลังเวลา 12.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

 1. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2 แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าบริษัทฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ

5.3 บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ บริษัทฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

5.4 ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าในธุรกิจจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

 1. การเปลี่ยนคืนสินค้า และนโยบายการคืนเงิน

6.1 กรณีท่านซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงผ่านทางออฟไลน์ บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายในสามสิบ (30) วัน นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินภายใต้เงื่อนไขที่ LIKE OFFICE กำหนด (ลิ้งค์ไปยัง Return Policy)

 1. สินค้าที่มีความบกพร่อง

7.1 บรรดาคำอธิบายสินค้า และข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์ม ได้แสดงไว้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการให้การรับประกันไว้อย่างชัดแจ้ง หรือเป็นนัยไว้ หรือรับประกันไว้โดยประการอื่นใดก็ตาม

7.2 รูปภาพผลิตภัณฑ์ที่เห็นบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์อาจแตกต่างไปเล็กน้อยจากตัวผลิตภัณฑ์จริงที่ท่านได้รับ

7.3 กรณีท่านซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มรวมถึงผ่านทาง LIKE OFFICE Contact Center 02 098 6555, Line: @LIKE OFFICE, Facebook, Website ของ LIKE OFFICE ถ้าสินค้าที่ท่านได้รับมีความบกพร่อง ให้ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ LIKE OFFICE Contact Center 02 098 6555, Line: @LIKE OFFICE, Facebook, Website ของ LIKE OFFICE หรือ e-Mail sales@likeoffice.co.th ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. แล้วแจ้งเลขที่คำสั่งซื้อของท่าน ชื่อและที่อยู่ของท่าน รายละเอียดของสินค้า และเหตุผลที่ต้องส่งคืนและระบุว่าท่านต้องการเงินคืนหรือต้องการให้เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ 

7.4 ทันทีที่ได้รับสินค้า ท่านต้องตรวจสอบสินค้าโดยทันที และเราจะแจ้งท่านเกี่ยวกับสิทธิของท่านในการได้รับการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่หรือขอเงินคืน (ถ้ามี) โดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

7.5 ในกรณีที่สินค้าที่ส่งคืนมานั้นไม่มีความบกพร่อง เราอาจใช้ดุลพินิจตัดสินใจที่จะไม่ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนสินค้านั้นให้ใหม่ 

 1. การปฏิเสธรับผิด

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงและความเกี่ยวโยงระหว่างข้อความบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ของเราก็ตาม แต่เราไม่สามารถรับประกันในเรื่องดังกล่าวแก่ท่านได้ ด้วยเหตุนี้ เราไม่ขอรับประกันและไม่ขอรับผิดต่อข้อผิดพลาด การที่ไม่สามารถดำเนินการ หรือปัญหาทางเทคนิค ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้งานบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ และหากเราพบว่าข้อความใดไม่ถูกต้องและมีความเป็นไปได้ที่จะทำการแก้ไขโดยไม่เป็นการก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันไม่สมเหตุสมผลแก่เราในการที่จะแก้ไข เราจะทำการปรับปรุงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

8.1 เนื้อหาที่แสดงบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์เป็นการจัดหาไว้โดยไม่มีการรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาดังกล่าว ทาง LIKE OFFICE ไม่ได้ให้เงื่อนไขและการรับประกันทั้งปวง ที่อาจแสดงนัยไว้โดยกฎหมาย หรือกฎหมายแห่งความชอบธรรม และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอะไรก็ตาม รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม แบบพิเศษ ที่ต่อเนื่อง ทางการลงโทษ หรือที่มีเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัย หรือความสูญเสียการใช้ กำไร ข้อมูล หรือสิ่งของที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ ความเสียหายต่อค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการทดแทน ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ความไม่สามารถใช้ การทำงานของแพลตฟอร์ม และข้อมูลใดๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายดังกล่าวสามารถเห็นล่วงหน้าได้หรือไม่ก็ตาม หรือเกิดขึ้นตามสัญญาหรืออันเกิดจากการทำละเมิดที่ไม่เกี่ยวกับสัญญา ทางหลักยุติธรรม ตามการชดใช้ความเสียหาย หรือโดยกฎหมาย หรือโดยประการอื่นใด ยกเว้นว่าได้ระบุชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่นและถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไว้

8.2 ไม่มีข้อบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะกีดกัน LIKE OFFICE ออกจากความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดของ LIKE OFFICE สำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของเรา ของการบิดเบือนความจริง และการหลอกลวงที่เป็นเรื่องสำคัญ หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถกีดกันออกไปได้หรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับ

 1. การชดใช้

ท่านตกลงที่จะชดใช้ ต่อสู้คดีแทน และไม่ทำอันตรายต่อ LIKE OFFICE, กรรมการ, เจ้าหน้าที่, พนักงาน, ที่ปรึกษา, ตัวแทน, และบุคคลในบริษัทฯ ให้ปลอดจากบรรดาการเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลที่สาม (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่เกิดจากการที่ท่านใช้แพลตฟอร์มหรือช่องทางออฟไลน์นี้นี้อย่างไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. การรับประกันและการจัดการการร้องเรียน

สินค้าแต่ละรุ่นมีเงื่อนไข และรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต่างกัน ทาง LIKE OFFICE จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ด้วยทักษะและความเอาใจใส่ตามที่สมควร เราให้ความสำคัญอย่างมากกับความพึงพอใจของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ ที่ LIKE OFFICE Contact Center 02 098 6555, Line: @LIKEOFFICE, Facebook, Website ของ LIKE OFFICE หรือ e-Mail sales@likeoffice.co.th ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. เราจะพยายามแก้ไขความกังวลของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะติดต่อกลับไปยังท่านเมื่อได้เรารับคำถามหรือคำร้องเรียนใดๆที่เกี่ยวข้อง 

ในกรณีของการร้องเรียน เราขอความร่วมมือท่านอธิบายวัตถุประสงค์ของการร้องเรียนของท่านอย่างถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ หากเป็นไปได้ขอความร่วมมือส่งสำเนาของคำสั่งซื้อ สำเนาใบกำกับภาษี หรืออย่างน้อยสุดเลขที่คำสั่งซื้อ ที่เรากำหนดเลขที่ดังกล่าวให้ท่านไว้ในระหว่างยืนยันคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามอีเมลของท่านอาจไปตกอยู่ใน ตัวกรองสแปม ของเรา หรือส่งมาไม่ถึงเรา หรือหนังสือที่สื่อสารที่เราส่งไปถึงท่านอาจไปไม่ถึงท่าน ถ้าท่านไม่ได้รับการตอบรับใดๆ จากเราภายในห้า (5) วันทำการ กรุณาส่งคำถามหรือคำร้องเรียนมาหาเราอีกครั้ง

 1. การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 

กรุณาดูนโยบายการรักษาความลับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ที่   (link to “Privacy Policy”) 

 1. สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย)

12.1 เราไม่ขอรับผิดชอบต่อท่านสำหรับการละเมิด การถูกขัดขวาง หรือความล่าช้า ในการปฏิบัติตามสัญญา อันมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกินความสามารถในการควบคุมของเราอย่างมีเหตุมีผล รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่:

ก) การนัดหยุดงาน การปิดประตูโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวอื่นใดทางอุตสาหกรรม

ข) ความไม่สงบกลางเมือง การจลาจล การโจมตีจากผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่าจะโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศจากทางรัฐบาลแล้วหรือไม่ก็ตาม) หรือการข่มขู่ การมีแนวโน้ม หรือการเตรียมการสำหรับการเกิดสงคราม

ค) ไฟไหม้ ระเบิดรุนแรง พายุรุนแรง น้ำท่วม แผ่นดินไหว ดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ

ง) การไม่สามารถใช้ การขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งสินค้า ทางอากาศยาน ทางรถยนต์ หรือวิธีการขนส่งอื่นๆ ทั้งของรัฐและของเอกชน

จ) ไม่สามารถที่จะใช้เครือข่ายโทรคมนาคมทั้งของรัฐและของเอกชน

ฉ) กฎหมาย กฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อจำกัดของหน่วยงานรัฐใดๆ การนัดหยุดงาน การล่มลง หรืออุบัติเหตุในด้านการจัดส่งสินค้า ไปรษณีย์ หรือการขนส่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12.2 ในสถานการณ์ที่เหตุสุดวิสัยนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ ทั้งท่านหรือเราสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หลังจากได้ส่งหนังสือบอกกล่าวบอกเลิกสัญญาแล้ว โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด นอกเหนือจาก การคืนเงินค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระแล้วและยังไม่ได้รับส่งมอบสินค้า

12.3 ถ้าเราได้ทำสัญญาจัดหาสินค้าที่เหมือนกันหรือคล้ายๆ กันให้กับลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย และเราถูกขัดขวางจนไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุพันธะของเราที่มีต่อท่านได้ทั้งหมด ด้วยมีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัย เราอาจพิจารณาด้วยดุลพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ว่าสัญญาฉบับใดบ้างที่เราจะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามถึงขอบเขตใด

12.4 เราขอสงวนสิทธิ์ ด้วยดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในวิธีการที่เรารับมาใช้ ในการปฏิบัติให้บรรลุพันธะหน้าที่ของเราภายใต้สัญญา แม้ว่าจะเจอกับเหตุสุดวิสัยก็ตาม

 1. หนังสือบอกกล่าว

หนังสือบอกกล่าวใดๆ ภายใต้สัญญา จะต้องส่งให้เป็นลายลักษณ์อักษรทางจดหมายหรืออีเมล ไปยังคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ณ ที่อยู่หรือที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบ

ก) หนังสือบอกกล่าวที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือว่าได้ส่งแล้วหลังครบสอง (2) วันทำการนับจากเวลาที่ส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของผู้รับภายในประเทศไทย

ข) หนังสือบอกกล่าวที่ส่งทางอีเมลจะถือว่าได้ส่งแล้วภายในสอง (2) วันทำการนับจากเวลาที่อีเมลถูกส่งไป ในการพิสูจน์การส่งดังกล่าว การส่งจดหมายหรืออีเมลที่จ่าหน้าซองอย่างเหมาะสม หรือในกรณีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์แบบชำระค่าส่งล่วงหน้า หรือมีการบันทึกการจัดส่ง หรือถูกส่งไปแล้ว หรือได้รับรายงานการส่งนั้นถือว่าเพียงพอแล้ว

 1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

14.1 บรรดาเนื้อหาที่อยู่ในหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเรา รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ปุ่มไอคอน รูปภาพ คลิปออดิโอ ดาวน์โหลดดิจิตอล ชื่อแคมเปญ และข้อมูลที่แต่งขึ้น เป็นทรัพย์สินของ LIKE OFFICE หรือผู้จัดหาเนื้อหาของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก บรรดาสิทธิดังกล่าวถูกสงวนไว้โดย LIKE OFFICE และผู้ให้อนุญาตของเรา ท่านสามารถเก็บ สั่งพิมพ์ และแสดงเนื้อหาที่จัดหาให้เพียงเพื่อการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น ห้ามท่านเผยแพร่ ยักย้ายถ่ายเท แจกจ่าย หรือทำซ้ำโดยประการอื่นใด ในรูปแบบใดๆ ซึ่งเนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาที่จัดหาให้แก่ท่าน หรือที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ และห้ามท่านใช้เนื้อหาใดๆ ดังกล่าวในธุรกิจหรือกิจการพาณิชย์ใดๆ

14.2 สถานะของเรา (และสถานะของผู้จัดจำหน่ายที่ระบุชื่อไว้) ในฐานะเป็นผู้เขียนเนื้อหาในเว็บไซต์ของเรา ต้องได้รับการยอมรับสถานะนั้นๆ ที่ระบุ

14.3 ท่านต้องไม่ใช้ส่วนใดๆ ของเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการพาณิชย์ถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวจากเราหรือจากผู้ให้อนุญาตของเรา ในกรณีที่ LIKE OFFICE ทราบว่ามีการละเมิดใดๆ ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ LIKE OFFICE จะไม่ละเว้นจากการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

14.4 ถ้าท่านสั่งพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลด ส่วนใด ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเราที่ไปละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิของท่านในการใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางออฟไลน์ของเราจะสิ้นสุดลงทันที และตามสิทธิเลือกของเรา เราสามารถที่จะขอให้ท่าน ส่งคืนหรือทำลายสำเนาใดๆ ของเอกสารที่ท่านทำขึ้น ท่านต้องไม่ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน คัดแยก หรือ สร้างผลงานที่ดัดแปลง จากงานที่มาจากซอฟต์แวร์ใดๆ หรือเอกสารประกอบที่แนบไปด้วย ที่จัดหาให้โดย LIKE OFFICE หรือผู้ให้อนุญาตของเรา

 1. การโฆษณาบนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์

เราจะใช้ความพยายามอย่างมีเหตุมีผลในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มและช่องทางออฟไลน์นี้ ที่เผยแพร่โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 1. การละเว้น

การที่เราไม่ใช้สิทธิใดๆ หรือมีความล่าช้าในการใช้สิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญา จะไม่ถือว่าเป็นการละเว้นสิทธิดังกล่าว หรือกินขอบเขตถึง หรือมีผลต่อกรณีอื่นใดหรือกรณีที่เกิดขึ้นตามมา หรือทำให้เสื่อมเสียซึ่งสิทธิหรือการเยียวยาที่เกี่ยวข้องกับเราของตน หรือไปเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ลดลงในลักษณะใดๆ ซึ่งสิทธิของเราหรือของท่านภายใต้เงื่อนไขนี้ หรือสัญญา

 1. การแยกข้อสัญญาส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะ

ถ้าข้อใดข้อหนึ่ง ในเงื่อนไขเหล่านี้หรือในสัญญา กลายเป็น หรือได้รับการประกาศโดยศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี ว่าเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ การเป็นโมฆะหรือการบังคับใช้ไม่ได้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบในลักษณะใดๆ ต่อข้ออื่นๆ หรือส่วนใดของข้ออื่นใด ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงมีผลใช้ได้อย่างเต็มที่ต่อไป ตราบที่เงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญายังคงมีผลต่อไป ถ้าไม่มีการกำหนดระยะเวลาการบังคับใช้ไม่ได้

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และสัญญาใดๆ (และภาระผูกพันที่ไม่ใช่ทางสัญญาที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือสัญญาดังกล่าว) จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย ทั้งท่านและเรายอมรับต่อเขตอำนาจของศาลในประเทศไทย การติดต่อสื่อสาร การโต้ตอบ และการติดต่อระหว่างเราจะต้องทำขึ้นหรือดำเนินการด้วยภาษาไทย

 1. การแก้ไขเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้ ข้อแก้ไขเพิ่มเติมต่อเงื่อนไขเหล่านี้จะประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม การใช้แพลตฟอร์ม และช่องทางออฟไลน์นี้ ต่อไปจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ เมื่อท่านยื่นคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม หรือช่องทางออฟไลน์นี้ ท่านตกลงว่าท่านกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันขณะนั้น ณ วันที่ที่ท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทบทวนเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งที่ท่านส่งคำสั่งซื้อ

 1. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

20.1 บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พึงพอใจใน ตัวสินค้า ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้านั้นๆ กับ บริษัทฯ ได้ภายใน 30 วัน** นับจากวันที่บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ แต่สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เป็นผู้พิจารณา และผู้ตัดสินใจ ขั้นสุดท้ายในการรับคืนสินค้าเมื่อบริษัทฯ พิจารณารับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ 

20.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าประเภท สินค้าคำสั่งซื้อพิเศษ สินค้าสั่งผลิต สินค้าประเภทซอฟท์แวร์ เครื่องพิมพ์ ตลับหมึกพิมพ์ที่เปิดแล้ว และสินค้าที่ประทับตราสัญลักษณ์ no return 

20.3  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

(ก) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ

(ข) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ

(ค) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

(ง) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น

(จ) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)

(ฉ) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร

(ช) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

(ซ) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

21.1 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและบันทึกการโทรทั้งหมดจากผู้ซื้อ และใช้การบันทึกดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

21.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการจัดการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ซึ่งอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ เก็บรวบรวม รักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ 

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแล โดยเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัวมีอยู่ในเว็บไซต์บริษัทฯ 1. เรื่องทั่วไป

22.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

จากข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกทั้งหมด ไม่จำกัดเพียง COVID-19 (ตามที่ระบุไว้โดยองค์กรอนามัยโลก) รวมถึงการตัดสินใจของรัฐบาลที่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น